Ideme znižovať stavy, je to hromadné prepúštanie alebo nie?

Ideme prepúšťať, nevieme aké skončenia pracovného pomeru rátať do hromadného prepúšťania. Čo všetko treba spraviť? Viete nám poradiť?

Zamestnávatelia hromadne prepúšťajú, ak rušia alebo premiestňujú svoj podnik alebo jeho časť. Vzniká tiež v prípade, ak zamestnávateľ potrebuje urýchlene znížiť počet svojich zamestnancov, lebo sa mu zmenilo zameranie výroby, znížil počet objednávok a pod. Niektorí zamestnávatelia sú v hromadnom prepúšťaní dlhodobo, najmä ak sa jedná o veľkých zamestnávateľov, kedy je proces zmeny úloh, technického vybavenia, organizačnej štruktúry zamestnávateľa dlhodobý. Iní prepúšťajú hromadne len počas jedného alebo dvoch mesiacov.

Zamestnávateľ má možnosť manažovať proces hromadného prepúšťania a teda robiť také právne kroky, aby pojem hromadného prepúšťania nenaplnil, samozrejme len v súlade so Zákonníkom práce. Rozhodnutia o organizačných zmenách odporúčam potom vydávať postupne a tomu prispôsobiť aj plánovanie organizačných zmien. Hromadné prepúšťanie je komplexnou témou a treba ho riešiť individuálne, v každom konkrétnom prípade.

Čo je hromadné prepúštanie?

Odpoveď nájdeme v § 73 Zákonníka práce, ktorí hovorí, že ak zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa rozviaže prac. pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo ak sa pracovný pomer skončí iným spôsobom z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca, počas 30 dní

 • a) najmenej s desiatimi zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 a menej ako 100 zamestnancov,
 • b) najmenej s 10% zamestnancov z celkového počtu zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 100 a menej ako 300 zamestnancov (pri percentuálnom výpočte sa výsledok nezaokrúhľuje),
 • c) najmenej s 30 zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 300 zamestnancov,

ide o hromadné prepúšťanie.

Znamená to, že ak pracovný pomer skončí výpoveďou alebo dohodou z organizačných dôvodov alebo z organizačných dôvodov skončí pracovný pomer na určitú dobu pred uplynutím času, na ktorý bola doba určitá dohodnutá, rátajú sa tieto dôvody skončenia pracovného pomeru do počtu pri prekročení ktorého musíme konštatovať hromadné prepúštanie. V súlade s § 73 ods. 9 Zákonníka práce sa do počtu skončených pracovných  pomerov nerátajú skončenia pracovných pomerov uzatvorených na určitú dobu uplynutím tejto doby.

Časťou zamestnávateľa sa v súlade s § 73 ods. 13 Zákonníka práce rozumie aj organizačná zložka zamestnávateľa, ktorá má postavenie odštepného závodu zapísaného do obchodného registra podľa osobitného predpisu, zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak je účastníkom pracovnoprávneho vzťahu zamestnávateľ, nemôže ním byť súčasne jeho organizačná jednotka a naopak.

Čo musím robiť, ak plánujem hromadne prepúšťať?

 1. S cieľom dosiahnuť dohodu je zamestnávateľ povinný najneskôr jeden mesiac pred začatím hromadného prepúšťania prerokovať so zástupcami zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov priamo s dotknutými zamestnancami opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo ho obmedziť, predovšetkým prerokovať možnosť ich umiestnenia vo vhodnom zamestnaní na iných svojich pracoviskách, a to aj po predchádzajúcej príprave, a opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov hromadného prepúšťania zamestnancov. Na ten účel je zamestnávateľ povinný poskytnúť zástupcom zamestnancov všetky potrebné informácie a písomne ho informovať najmä o
  • dôvodoch hromadného prepúšťania,
  • počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,
  • celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,
  • dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,
  • kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať.

  S cieľom dosiahnuť dohodu znamená, že zamestnávateľa sa má snažiť o dosiahnutie dohody, ale dohoda nie je potrebná, stačí prerokovanie.

 2. Zamestnávateľ doručí odpis písomnej informácie podľa bodu 1 tohto článku spolu s menami, priezviskami a adresami trvalého pobytu zamestnancov, s ktorými sa má rozviazať pracovný pomer, súčasne aj úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely hľadania riešení problémov spojených s hromadným prepúšťaním.
 3. Zamestnávateľ po prerokovaní hromadného prepúšťania so zástupcami zamestnancov je povinný doručiť písomnú informáciu o výsledku prerokovania
  • a) Národnému úradu práce,
  • b) zástupcom zamestnancov.

  Zástupcovia zamestnancov môžu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny predložiť pripomienky týkajúce sa hromadného prepúšťania.

Pozor!

 1. Pri hromadnom prepúšťaní zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo návrh na rozviazanie pracovného pomeru dohodou z tých istých dôvodov najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej informácie podľa bodu 3 písm. a) tohto článku.

Vyššie uvedenú lehotu jedného mesiaca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny využije na hľadanie riešení problémov spojených s plánovaným hromadným prepúšťaním. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže túto lehotu z objektívnych dôvodov primerane skrátiť, o čom bezodkladne písomne informuje zamestnávateľa.

Ak zamestnávateľ poruší niektorú z vyššie uvedených povinnosti ustanovené v bodoch 1, 3, a 4, má zamestnanec, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer v rámci hromadného prepúšťania, nárok na náhradu mzdy najmenej v sume dvojnásobku jeho priemerného zárobku podľa § 134.

Vzory tlačív k nahlasovaniu hromadného prepúšťania nájdete na stránke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk.

Príklad hromadného prepúšťania podľa § 73 ZP

Január Február Marec Apríl Máj
10.1. Rokovanie so zástupcami zamestnancov podľa § 73 ods 2 Zákonníka práce 1.2. – prerokovanie výpovede so zástupcami zamestnancov podľa § 74 ZP
13.1. Zamestnávateľ doručí odpis písomnej informácie podľ a § 73 ods. 2 ZP úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Najskôr 13.2. je možné dať zamestnancovi výpoveď alebo predložiť návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou. Plynutie výpovednej doby Plynutie výpovednej doby/
Skončenie pracovného pomeru uplynutím výpovednej doby k 30.4.
Plynutie výpovednej doby/
Skončenie pracovného pomeru uplynutím výpovednej doby k 31.5.
13.1. Zamestnávateľ zápis z hromadného prepúšťania doručí v súlade s § 73 ods. 4 ZP Národnému úradu práce a zástupcom zamestnancov. Pracovný pomer môže skončiť dohodou vo februári a neskôr Skončenie pracovného pomeru dohodou Skončenie pracovného pomeru dohodou
20.1. Vydanie rozhodnutia manažmentu spoločnosti o organizačnej zmene (napr. premiestnenie časti spoločnosti, rozhodnutie o nadbytočnosti konktrétnych zamestnancov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *