Ako sa zmenili možnosti práce evidovaných nezamestnaných od 1.5. 2017?

Od 1.5.2017 je účinný zákon č. 81/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon). Novela nastavuje nové pravidlá možnosti výkonu zárobkovej činnosti uchádzačmi o zamestnanie evidovanými na úrade práce.

Podľa právnej úpravy do 30.4. 2017 môže nezamestnaný pracovať na základe pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer alebo na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu (napr. zmlúv uzatvorených podľa Občianskeho či Obchodného zákonníka – mandátna zmluva, príkazná zmluva, zmluva o dielo..). Je tomu tak po splnení podmienky, že mzda alebo odmena za vykonávanie týchto činností nepresiahne 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny.

Výšku životného minima upravuje zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška životného minima sa mení obvykle k 1. júlu každý rok. Za posledné štyri roky sa však nezmenila.

Suma životného minima je v súčasnosti 198,09 Eur a 75% z tejto sumy je 148,57 Eur.

Evidovaní nezamestnaní nesmú (s výnimkou prechodného obdobia) od 1.5.2017:

 • mať uzatvorený žiaden pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah (štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer);
 • vykonávať alebo prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť;
 • vykonávať zárobkovú činnosť v zahraničí;
 • vykonávať zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky zákonník a Obchodný zákonník).

Znamená to, že evidovaný nezamestnaný sa bude musieť rozhodnúť či zostane evidovaným nezamestnaným alebo ukončí výkon zárobkovej činnosti zakázanej od 1.5.2017.

V zmysle prechodných ustanovení §72aa) ods. 1 zákona sa stanovuje možnosť vykonávať na prechodné obdobie troch mesiacov (do 31.7.2017) prácu na základe pracovnej zmluvy, či zmluvy uzatvorenej podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka a zároveň byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie príslušného úradu práce. Trojmesačné prechodné obdobie má slúžiť k tomu, aby sa nezamestnaní mohol rozhodnúť či ukončia svoje existujúce zmluvy a zotrvajú v evidencii úradu práce alebo zmluvy nezrušia a budú vyradení z evidencie úradu práce.

Prechodné obdobie pre prácu na pracovnú zmluvu a zmluvy napr. podľa Obchodného a Občianského zákonníka:

 • Pracovné pomery – uchádzač, ktorý vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere k 30.4.2017, môže ju vykonávať najdlhšie do 31.7.2017. Odmena nesmie mesačne presiahnuť sumu 198,09 €. Ak k danému dátumu právny vzťah neskončí, od 1.8.2017 bude uchádzač vyradený z evidencie nezamestnaných.
 • Iné právne vzťahy (napr. podľa Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka) – uchádzač, ktorý vykonával inú zárobkovú činnosť k 30.4.2017, môže ju vykonávať najdlhšie do 31.7.2017. Odmena nesmie mesačne presiahnuť sumu 198,09 €. Ak bude vykonávať zárobkovú činnosť aj po 31.7.2017, bude vyradený z evidencie nezamestnaných od 1.8.2017.

Najväčším nedostatkom prijatej novely je, že neprecizuje detailne výkon zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu. Znamená to, že ak má niekto príjem z prenájmu nehnuteľností nemôže byť po 1.8.2017 evidovaným na úrade práce. Teda mohol by za podmienky, že prestane prenajímať byt. Rovnako tak výkonom inej zárobkovej činnosti je aj napr. príjem zástupcu vlastníkov bytov v bytovom dome vyplácaný Správcom bytového domu. Aj napriek tomu, že sa nejedná o vysoké odmeny, je výkon tejto práce dôvodom vyradenia z evidencie úradu práce. Úrady práce si príjmy evidovaných nezamestnaných môžu získať z registra Sociálnej poisťovne.

Práca uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade práce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer.

Od 1.5.2017 platí, že uchádzač o zamestnanie môže mať uzatvorenú len takú dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorá spĺňa nasledovné podmienky :

 • Trvanie dohôd nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku. Limit 40 dní sa posudzuje za každý kalendárny rok samostatne.
 • Mesačný príjem nepresiahne sumu životného minima (198,09 €). Od 1.7.2017 sa môže výška životného minima zvýšiť.
 • Dohoda nesmie byť u zamestnávateľa, u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie bol v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu.
 • Dohoda nesmie byť u zamestnávateľa, ktorý ho v posledných 6 mesiacoch pred uzatvorením dohody odmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom práce.
 • Uchádzač o zamestnanie nemôže mať súbežne uzatvorených viac dohôd.

Príklad:

Zamestnanec skončil pracovný pomer s predchádzajúcim zamestnávateľom 14.5.2017. 15.5.2017  sa eviduje na úrade práce, pričom je mu priznaná dávka v nezamestnanosti (podpora v nezamestnanosti) po dobu pol roka. Evidovaný nezamestnaný sa s  účinnosťou od 1.6.2017 rozhodne uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti so zamestnávateľom, u ktorého nikdy predtým nepracoval. Dohodu môže uzatvoriť najdlhšie do 9.7.2017 (40 dní v úhrne) a jeho mesačný príjem nesmie presiahnuť sumu životného minima platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny u zamestnávateľa.

Zákon umožňuje, aby spomínaný evidovaný nezamestnaný uzatvoril napr. každý mesiac dohodu počnúc júnom 2017 a končiac decembrom 2017 (7 mesiacov) a na základe tejto dohody by pracoval 5 dní mesačne, čím by splnil limit 40 dní v kalendárnom roku a  dohody by tiež neboli uzatvorené súbežne. Každý mesiac by ale zamestnávateľ robil prihlášky a odhlášky do poisťovní, nahlasoval by vznik a skončenie platnosti dohody. Uchádzač o zamestnanie by bol v súlade s ust. § 34 ods. 5 zákona povinný každý mesiac predložiť úradu kópiu dohody najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila. Keď by prvú dohodou uzatvoril s účinnosťou od 1.6. 2017, kópiu dohody predkladá na úrad 31.5.2017. Pozor na otváracie hodiny úradov (nestránkový deň) a štátne sviatky. S prihláškami  a odhláškami do poisťovní každý kalendárny mesiac je síce spojená administratívna záťaž, ale možno toto riešenie splní očakávania oboch strán.

Prechodné ustanovenia k výkonu zárobkovej činnosti evidovanými nezamestnanými na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer

Zákon nemá prechodné ustanovenia k dohodám, s výnimkou § 72aa) ods. 3, 4 a 5 zákona1. Platí, že:

 • Tí evidovaní nezamestnaní, ktorí mali uzatvorenú dohodu pred 1.5. 2017 môžu na základe tejto dohody pracovať a byť evidovaní na úrade práce najdlhšie do 9. 6. 2017 (40 dní), pričom ich príjem po 1.5.2107 nesmie presiahnuť sumu životného minima (do 30.6.2107 je to suma 198,09 Eur). V prípade, ak ich príjem presiahne životné minimum platné k prvému dňu mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny alebo ak dohoda bude uzatvorená na dobu presahujúcu 40 dní v súhrne budú vyradení z evidencie úradu práce dňom kedy porušili ustanovenia zákona.
 • Tí evidovaní nezamestnaní, ktorí mali uzatvorené dohody pred 1.5.2017 alebo uzatvorili dohodu 1. mája 2017 majú povinnosť predložiť úradu práce kópiu dohody do 9.5. 2017. Pri nesplnení tejto povinnosti, bude dňom zistenia nesplnenia povinnosti uchádzač vyradený z evidencie. Zaradiť ho do evidencie nezamestnaných bude možné najskôr po uplynutí 6 mesiacov od vyradenia. (72 aa) ods. 3 zákona)
 • Na dohody uzatvorené do 30.4.2017 a pokračujúcej po 1.5.2017 sa nevzťahuje obmedzenie týkajúce sa bývalého zamestnávateľa a zamestnávateľa, ktorý ho odmietol prijať do pracovného pomeru (§72aa) ods. 4 zákona).
 • Dohody, ktoré platia súčasne do 30.4.2017 platia súbežne aj po 1.5.2017 najdlhšie však do 9.6.2017.

Opakované skončenie pracovného pomeru do jedného mesiaca u zamestnaní sprostredkovaných úradom práce (§ 34 ods. 14 písm. f) zákona)

S účinnosťou od 1.5.2017 platí, že do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa nezaradí občan, ktorý bol počas troch rokov opakovane (t.j. min. 2x) vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. a) z dôvodu nástupu do vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom a toto zamestnanie sa opakovane skončilo do jedného mesiaca od jeho vzniku, a to počas šiestich mesiacov od skončenia zamestnania; to sa nevzťahuje na skončenie zamestnania občanom z dôvodu, pre ktorý môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer.“

Toto ustanovenie novely môže postihovať aj tých uchádzačov o zamestnanie, ktorí nezneužívajú nastavený systém a pravidlá. Môže sa napríklad stať, že zamestnávateľ sa rozhodne, že si z ponúknutých dvoch uchádzačov sprostredkovaných úradom práce vyberie Adama a s Vincentom skončí pracovný pomer po troch týždňoch. Následne sa Vincent znova eviduje na úrade prace a po 3 mesiacoch mu úrad práce znova sprostredkuje zamestnanie. Z tohto zamestnania odíde v skúšobnej dobe po dvoch týždňoch na základe vlastného rozhodnutia s motiváciou vyššieho zárobku v zahraničí. V zahraničí mu však práca nevyjde, ale úrad práce nezaradí Vincenta do evidencie po dobu troch rokov od prvého vyradenia.
Toto ustanovenie nie je nie je úplne „férovým“, keďže nerozlišuje dôvody skončenia pracovného pomeru sprostredkovaného úradom a skončeného do jedného mesiaca od jeho vzniku, s výnimkou skončenia zamestnania občanom z dôvodu, pre ktorý môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer.

Čo je možným „motivátorom“ evidencie na úrade práce?

 1. Podpora v nezamestnanosti – ak uchádzač o zamestnanie spĺňa podmienku priznania dávky v nezamestnanosti.

  Príklad: Zamestnanec skončí pracovný pomer 31.5.2017 a od 1.6.2017 ho úrad práce zaradí do evidencie uchádzačov o zamestnanie prizná mu aj dávku v nezamestnanosti. V prípade, ak evidovaný nezamestnaný uzatvorí dohodu o pracovnej činnosti od 1.8.2017 do 31.10.2017 (teda na dobu dlhšiu ako 40 dní) , úrad práce vyradí nezamestnaného z evidencie 10.9. a teda uchádzač nebude môcť plynule čerpať dávku v nezamestnanosti. Po vyradení z evidencie za podmienky, že sa nezamestná si bude musieť zdravotné poistenie platiť sám.

  Ak by bola dohoda uzatvorená na obdobie od 1.8. 2017 do 9.9. 2017 mohol by súčasne poberať dávku a pracovať na dohodu. Dávku v nezamestnanosti možno vyčerpať do 2 rokov od prvého zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, pričom sa nanovo neprepočítava výška dávky. Od 1.1. 2018 je potom možné opätovné uzatvorenie novej dohody v rozsahu max 40 dní a dočerpanie aj dávky v nezamestnanosti.

 2. Štát uchádzačovi o zamestnanie evidovanému na úrade práce hradí zdravotné poistenie.

  Úhrada zdravotného poistenie štátom, môže byť motivátorom len u skupiny evidovaných nezamestnaných. Ak by napr. došlo k uzatvoreniu dohody s výkonom práce 5 dní v týždni počas dlhšieho obdobia, zdravotné aj sociálne poistenie by platil zamestnávateľ a motivácia evidencie na úrade práce by odpadla/zanikla.

 3. Možnosť dostať v prípade nepretržitej evidencie na úrade práce rôzne príspevky (napr. príspevok na začatie podnikania, príspevok na dochádzku za prácou ..)

  V prípade vyradenia z evidencie úradu práce z rôznych dôvodov dochádza k prerušeniam nepretržitej evidencie úradu práce a tým k ťažšiemu prístupu k daným príspevkom.

Čo majú evidovaní nezamestnaní zvážiť? Aké povinnosti v súvislosti s prijatou novelou majú zamestnávatelia?

Zamestnávatelia nemajú žiadne nové povinnosti v súvislosti s prijatou novelou.

Novela ponecháva na rozhodnutí každého evidovaného nezamestnaného, či pre neho bude výhodnejšia evidencia na úrade práce napr. kvôli poberaniu dávky v nezamestnanosti počas obdobia pol roka, alebo sa po tomto období rozhodne po dobu 40 dní v kalendárnom roku uzatvoriť niektorú z dohôd. Alebo naopak ukončiť platnosť existujúcich dohôd.

Ak by sa nezamestnaný rozhodol, že je pre neho výhodnejšie zotrvať v evidencii úradu práce, musí ukončiť existujúcu dohodu, dohody. Dohodu o pracovnej činnosti2 možno ukončiť výpoveďou s 15 dňovou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila. Dohodu o vykonaní práce nie je možné vypovedať, ale možno sa dohodnúť na zmene zmluvných podmienok, teda je možné ju ukončiť dohodou zmluvných strán.

Záverom si dovolím konštatovať, že uzatváranie dohôd sa nemení pri osobách, ktoré nie sú evidovanými uchádzačmi o zamestnanie. Trvanie dohody bude aj naďalej možné najviac 1 rok, opätovné uzatvorenie dohody nie je zakázané a výška príjmu z takejto dohody  nie je obmedzená.


Poznámky:

1 § 72aa) zákona

(3) Uchádzač o zamestnanie, ktorý k 30. aprílu 2017 vykonával zárobkovú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa § 6 ods. 2 písm. a) v znení účinnom do 30. apríla 2017 a tento pracovnoprávny vzťah trvá aj po 30. apríli 2017, a uchádzač o zamestnanie, ktorý má uzatvorenú dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru so začatím plynutia jej doby od 1. mája 2017, je povinný do 9. mája 2017 predložiť úradu kópiu tejto dohody. Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom zistenia nesplnenia povinnosti podľa prvej vety. Úrad znovu zaradí občana, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zaradenie podľa druhej vety, do evidencie uchádzačov o zamestnanie najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

(4) U uchádzača o zamestnanie, ktorý k 30. aprílu 2017 vykonával zárobkovú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa § 6 ods. 2 písm. a) v znení účinnom do 30. apríla 2017 a tento pracovnoprávny vzťah trvá aj po 30. apríli 2017, sa podmienka podľa § 6 ods. 2 písm. a) prvého bodu a druhého bodu, že uchádzač o zamestnanie môže byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru u zamestnávateľa, u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom, považuje za splnenú.

(5) Na uchádzača o zamestnanie, ktorý je súčasne vo viacerých pracovnoprávnych vzťahoch na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru uzatvorených pred 1. májom 2017, sa nevzťahuje ustanovenie § 6 ods. 3.

2 §228a) ods. 3 Zákonníka práce

Dohoda o pracovnej činnosti – V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *