Audity podrobne preskúmavajú, vyhodnocujú pracovnoprávne dokumenty  a existujúce procesy klienta s cieľom minimalizovať riziko udelenia pokút zo strany orgánov štátnej správy (inšpekcia práce, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, daňový úrad..) a súdnych sporov so zamestnancami.

Výstupom kontroly je vypracovanie analýzy s identifikáciou nefunkčnej resp. nadbytočnej pracovnoprávnej dokumentácie zaťažujúcej pracovnoprávny proces vo firme. Vzniknuté nedostatky, sú v prípade záujmu zo strany klienta,  zosúladené s platnou legislatívou pracovného práva a súvisiacich predpisov.