Súhrnný balík HR služieb (strategické poradenstvo v oblasti HR, tvorba HR modelu, poradenstvo v oblasti personálnej a mzdovej administratívy, odmeňovania, vzdelávania) pre mikro a malé podniky, start-upy, ktoré nemajú osobitný HR útvar v rámci svojej organizačnej štruktúry.

Poradenstvo pri rozhodovaní aký je najlepší  model pokrytia poskytovaných služieb  z pohľadu pracovnej sily (výkon práce na pracovnú zmluvu, výkon práce na základe niektorej z dohôd vykonávaných mimo pracovný pomer, tzv.“dohodári“, výkon práce dočasne pridelených zamestnancov, tzv. „personálny lízing“, nákup služieb prostredníctvom obchodných alebo občianskych zmlúv).