• Poskytovanie stanovísk a názorov (písomne, telefonicky) z oblasti pracovnoprávnej a súvisiacej legislatívy – Zákonník práce, zákon o kolektívnom vyjednávaní, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, zákon o inšpekcii práce, zákon o minimálnej mzde, zákon o službách zamestnanosti, zákon o cezhraničnom vysielaní zamestnancov pri poskytovaní služieb, zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a pod.
  • Tvorba vzorov dokumentov (napr. pracovná zmluva, dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer, dohoda o hmotnej zodpovednosti)
  • Tvorba a pripomienkovanie interných smerníc (napr. Pracovný poriadok, Smernica o riešení škodových udalostí. Smernica o rozvrhnutí pracovného času) a kolektívnych zmlúv
  • Poradenstvo pri zamestnávaní cudzincov z EÚ, ako aj z krajín mimo EÚ (napr. vybavovanie povolenia na pobyt, udelenie víza)
  • Poradenstvo pri rokovaní so zástupcami odborových zväzov ako aj inými zástupcami zamestnancov
  • Manažovanie špeciálnych HR projektov, ktorých cieľom je zvýšenie efektívnosti a angažovanosti zamestnancov a úspora nákladov (zdieľané pracoviská, homeoffice, nerovnomerne rozvrhnuté pracovné časy, elektronizácia procesov, outsourcing, insourcing)
  • Pripomienkovanie noviel zákonov týkajúcich sa HR/ľudských zdrojov v rámci legislatívneho procesu

Poradenstvo je realizované formu mesačného paušálneho poplatku u klienta alebo poradenstva „ad hoc“.